School Start Times

                                                         School Start Times 
                                                                2018-2019

Paul Belton Elementary

Pre-Kindergarten  AM
7:30 - Breakfast
8:00 - 11:00 AM

Pre-Kindergarten PM
12:00 - Lunch
12:30 - 3:30 PM

Kindergarten 7:55 a.m. First Bell
8:00 a.m.– 3:30 p.m.

Gateway Elementary
1st – 2nd grades
8:05 a.m. First Bell
8:10 a.m.– 3:40 p.m.

Crockett Elementary
3rd - 4th grades
8:05 a.m. First Bell
8:10 a.m.– 3:40 p.m.

BIS
5th - 6th grades
8:10 a.m. First Bell
8:15 a.m.– 3:45 p.m.

BMS
7th - 8th grades
8:10 a.m. First Bell
8:15 a.m.– 3:45 p.m.

BHS
9th - 12th grades
8:15 a.m. First Bell
8:20 a.m.- 3:50 p.m.
Flex 3:55 p.m. - 4:45 p.m.
Lunch 12:36 p.m.– 1:14 p.m.

Early Release Times Borger ISD

Paul Belton Pre-K AM  - 9:30 a.m.; Pre-K PM- 12:00 p.m. Kindergarten 12:00p.m. 
Gateway/Crockett 12:15 p.m.
BIS 12:30 p.m.
BMS 12:30 p.m.
BHS 12:25 p.m.

These times are based on transportation pick up times.